M.Sequenz
Hookers Greene
 
 

Titel
M.Sequenz Hookers Greene
Kategorie | Jahr Produktion, Grafik, Ausstellung | 2013
Autor(en) Josef-Matthias Printschler (jmp)
Copyright Metatektur (jmp)
Kurzbeschreibung Siebdruck, Metatektur Logo Sequenz 01

23 x Siebdruck, 120g/m2 Bioset Karton, Hookers Greene (1/0 Monochrom), Format A3, gestempelt und signiert, Graz / Österreich 2013